Georgia Tech 1 (Jeffrey Chang, Maxwell Zhang, Daniel Zhang)

Name Georgia Tech 1 (Jeffrey Chang, Maxwell Zhang, Daniel Zhang)
Category Participants
Affiliation Georgia Institute of Technology