Little09 fan club (Baosheng Zhang, Yichen Fang, Zezhong Qian)

Name Little09 fan club (Baosheng Zhang, Yichen Fang, Zezhong Qian)
Category Participants
Affiliation Xi'an Jiaotong University