Master Ye (Haoran Song , Chengyang Zhu)

Name Master Ye (Haoran Song , Chengyang Zhu)
Category Participants
Affiliation Chengdu No.7 High School + Mianyang Nanshan High School